fbpx

Zamówienia, rezerwacje: Tel. 511 215 715

ul. Hanki Ordonówny 1 A lok. 4

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu pizzalustro.pl

1. Definicje

 1. Terminom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Konto — konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
  2. Regulamin — niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. Restauracje LUSTRO — restauracje prowadzone przez Usługodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Serwis WWW — serwis internetowy, dostępny pod adresem PIZZALUSTRO.PL;
  5. Usługodawca — LUSTRO Agnieszka Hryń-Woroszylak, pod adresem: H. Ordonówny 1 lok. 4. 15-750 Białystok, wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ numer telefonu kontaktowego: 5112115715, kontaktowy adres e-mail: lustro@pizzalustro.pl
  6. Użytkownik — osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  7. Zamówienie — składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW lub Aplikacji zamówienie środków spożywczych, napojów lub innych artykułów z menu wybranej pizzerii LUSTRO, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, realizowane do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy Użytkownika podczas regularnych dostaw realizowanych przez Restauracje LUSTRO lub do odbioru w pizzerii LUSTRO.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW i Aplikacji.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW i Aplikacji jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie pizzerii LUSTRO;
  2. umożliwienie wyszukiwania pizzerii LUSTRO za pomocą wirtualnej mapy pizzerii LUSTRO;
  3. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;
 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8 przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby między 13-tym a 18-tym rokiem życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie), mogą korzystać z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.3 do 1.8, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw pizzerii LUSTRO. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres i pizzerii LUSTRO, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie WWW na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez LUSTRO następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 2. Zapłata za Zamówienie może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card (tylko w lokalu), albo on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24.pl.
 3. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownik powinien kolejno:
  1. wybrać typ Zamówienia w Serwisie WWW;
  2. wypełnić następujące pola w formularzu Zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy;
  3. wybrać zamawiane produkty oferowane przez Restauracje LUSTRO z oferty w Serwisie WWW przez ich zaznaczenie, wybranie liczby sztuk, ilości lub wielkości danego produktu oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji danego produktu, o ile możliwość taka została zapewniona dla danego produktu;
  4. dokonać wyboru metody płatności;
  5. zaakceptować Zamówienie za pomocą przycisku „zamawiam i zapłacę”.
 4. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych powyżej Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia
 6. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

5. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini lub Safari Mobile).
 3. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Aplikacji i świadczonych za jej pomocą Usług jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny Android wersja 4 lub wyższa, bądź iOS wersja 8 lub wyższa.
 4. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie pizzerii LUSTRO) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp Aplikacji do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

 

6. Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
  1. telefonicznie, na numer telefonu pizzerii LUSTRO realizującej Zamówienie, przez wszystkich Użytkowników;
  2. na piśmie, na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

 

7. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub
  2. listownie, na adres Usługodawcy
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest LUSTRO Agnieszka Hryń-Woroszylak, pod adresem: H. Ordonówny 1 lok. 4. 15-750 Białystok, wpisana do rejestru CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ numer telefonu kontaktowego: 5112115715, kontaktowy adres e-mail: lustro@pizzalustro.pl, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu Zamówienia przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług i realizacji Zamówienia umożliwiającego korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

9. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

 

10. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 2. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych;
  4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

 

11. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu;
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych;
  6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW.

12. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową pizzalustro.pl  prowadzony pod adresem http://pizzalustro.pl/ (zwana dalej Witryną) przez Lustro Agnieszka Hryń-Woroszylak, NIP: 5422883467 REGON:  363229365 z siedzibą pod adresem: ul. Hanki Ordonówny 1 lok 4, 15-750 Białystok (zwany dalej Pizzerią Lustro).

Pizzeria Lustro dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach strony internetowej oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera strona internetowa w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane przez stronę internetową pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

strona internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 • – utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
 • – dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Strona internetowa informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies strona internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera strona internetowa podczas dokonywania zakupów?
Strona internetowa będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów  na Witrynie:

 • – nazwisko i imię,
 • – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • – adres poczty elektronicznej,
 • – numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Pizzerii Lustro. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji zamówienia Pizzeria Lustro może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Strona internetowa dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: lustropizza@gmail.com

12. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego